Kārsavas namsaimnieks

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
Juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717
Pamatkapitāls: EUR 1707667, 100% Kārsavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība
Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada pašvaldības galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte (Kārsavas novada domes 10.12.2019. ārkārtas sēdes protokols Nr.15, lēmums Nr.2.&)
Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem. Vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt pašvaldības administratīvajā teritorijā pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi un kanalizāciju; siltumapgādi; atkritumu apsaimniekošanu; notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, kā arī gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu kopšanu un uzturēšanu; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu).

0 Shares