Likumi un normatīvie akti

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums: https://likumi.lv/ta/id/193573-dzivojamo-maju-parvaldisanas-likums

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums: https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums

Dzīvokļa īpašuma likums: https://likumi.lv/doc.php?id=221382

Par dzīvojamo telpu īri: https://likumi.lv/doc.php?id=56863

Enerģētikas likums: https://likumi.lv/doc.php?id=49833

Atkritumu apsaimniekošanas likums: https://likumi.lv/doc.php?id=221378

Ugunsdrošības noteikumi: https://m.likumi.lv/doc.php?id=281646

Par siltumenerģijas piegādes nosacījumiem: https://likumi.lv/doc.php?id=57663

Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi: https://likumi.lv/doc.php?id=183035

Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi: https://likumi.lv/doc.php?id=218830

Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām: https://likumi.lv/doc.php?id=218831

Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi: https://likumi.lv/doc.php?id=218832

Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu: https://likumi.lv/doc.php?id=149906

Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu: https://likumi.lv/doc.php?id=185342

Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem: https://bit.ly/2zayf30

0 Shares