No 2022.gada 18.septembra Kārsavā jauns centralizētās siltumapgādes tarifs

0 Shares

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” informē, ka ar 2022.gada 18.septembri stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa):
• Siltumenerģijas ražošanas tarifs – 51,65 EUR/MWh;
• Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 19,76 EUR/MWh;
• Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 2,39 EUR/MWh;
Siltumenerģijas gala tarifs – 73,80 EUR/MWh.

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr.135 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” varat iepazīties https://likumi.lv/ta/id/335099

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” informē, ka saskaņā ar 2022.gada 11.augusta grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, par periodu no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023. gada 30.aprīlim mājsaimniecībām maksa par siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem par 1 MWh tiks samazināta 50% apmērā no starpības starp siltumenerģijas tarifu, kuru apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) vai attiecīgā pašvaldība, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68 eiro/MWh.
Siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja negūtie ieņēmumi par maksas samazinājumu par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem tiks kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem.

0 Shares

ATKLĀTA JAUNĀ KATLU MĀJA

0 Shares

Šī gada 26. februārī objekts “Jaunas katlu mājas būvniecība Kārsavas pilsētā” tika nodots ekspluatācijā, taču objekta atklāšana notika 12. martā, klātesot pārstāvjiem no visām iesaistītajām pusēm – būvnieks SIA “AGB SERVISS”, būvuzraugs SIA “CC3”, autoruzraugs SIA “Arhiteh”, kā arī pasūtītājs SIA “Kārsavas namsaimnieks” un tā kapitāla daļu turētāja Kārsavas novada pašvaldība.

Projekta rezultātā tika uzbūvēta jauna, efektīva, moderna katlu māja, kas tika pieslēgta 2019. gadā uzbūvētajai siltumtrasei, kas apvieno veco Skolas un Kļavu ielas katlu māju apkures lokus. Katlu mājā uzstādīti divi AGB šķeldas apkures katli ar jaudu 1 MW un 1,5 MW ar pilnībā automatizētu vadības sistēmu, kura ir vadāma attālināti. Šķeldas padeve no kurināmā noliktavas ar kustīgo grīdu palīdzību nonāk uz transportieriem, kuri to nogādā biomasas bunkurā pirms kurtuves, tālāk hidrauliskais virzulis to nogādā kurtuvē, kur dažādu tehnoloģisko procesu ietekmē notiek efektīva šķeldas sadedzināšana, iegūstot maksimāli iespējamo enerģiju un atmosfērā izlaižot krietni ekoloģiskākas dūmgāzes, salīdzinot ar iepriekšējo katlu māju radīto gaisa piesārņojumu. Pelnu izlādes un siltumnesēja sistēmu papildināšanas procesi tāpat ir pilnīgi automatizēti.

Šobrīd katlu māja patstāvīgi darbojas nepilnu mēnesi, kas ļāvis izdarīt pirmos secinājumus – pateicoties aukstajai ziemai spējām pārliecināties, ka katlu mājas jauda ir pilnīgi pietiekoša, lai apkurinātu visu pilsētu pat visaukstākajās ziemās. Jaunā katlu māja daudz efektīvāk izmanto šķeldas sadegšanas enerģiju, samazinot tās patēriņu, taču elektroenerģijas patēriņš ir pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējām katlu mājām. Jaunajā katlumājā ir viens atbildīgais speciālists, kurš veic plānotās apkopes un reaģē uz gadījumiem, ja sistēmā rodas novirzes no uzstādītajiem parametriem. Iepriekšējās katlu mājās tika nodarbināti 8 līdz 12 kurinātāji.

Projekts “Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā” Nr.4.3.1.0/17/A/065, tika realizēts izmantojot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 561 020 euro bez PVN, no kuriem 419 000 Eur ir Kohēzijas fonda finansējums. Lai projektu varētu realizēt veiksmīgi, Kārsavas novada pašvaldība nepieciešamajam līdzfinansējumam ir sniegusi galvojumu Kapiltālsabiedrībai aizņēmuma saņemšanai. SIA “Kārsavas namsaimnieks” noslēdzis Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi uz 20 gadiem.

Latgales reģionālās televīzijas sižets:


SIA “Kārsavas namsaimnieks”

valdes loceklis Juris Vorkalis

0 Shares

Paziņojums par tarifa projektu

0 Shares

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 56803002941, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, 2021. gada 1. martāSabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumapgādes pakalpojumutarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā arSiltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu
veids
Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/
samazinājums
 * (%).
Siltumenerģijas
gala tarifs

48,01 47,44 – 1
Tai
skaitā Siltumenerģijas ražošanas tarifs

Netika izdalīts 28,82
Tai
skaitā Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs
Netika izdalīts 11,99  
Tai
skaitā Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs
Netika izdalīts 6,63  

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2021. gada 1. septembriSpēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar Kārsavas
pilsētas siltumapgādes sistēmas pārbūvi, kur 2019. gadā tika apvienoti
divi  pilsētas vecie apkures loki vienā un
pieslēgti jaunai, 2020. gadā uzbūvētai katlumājai, tādējādi ievērojami mainoties
vairākām tarifu veidojošām izmaksu pozīcijām (samazināsies kurināmā patēriņš,
samazināsies izdevumu kurinātāju algām, palielināsies elektroenerģijas patēriņš
un aizdevuma maksājumi par izbūvētajiem pamatlīdzekļiem). Esošais siltumapgādes
tarifs tika apstiprināts 2016. gada novembrī (48,01 Eur/MWh).

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju,
kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par
 siltumapgādes pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Kārsavas namsaimnieks” biroja telpās Teātra ielā 3, Kārsavā,
darba dienās no plkst. 13.00 līdz 16.00,
iepriekš sazinoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
valdes locekli Juri Vorkali, 26546763,
juris.vorkalis@karsavasnamsaimnieks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai
elektroniski var iesniegt
Teātra ielā 3, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, vai
info@karsavasnamsaimnieks.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā
pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma
publicēšanas
oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Informējam, ka tarifa
projekts tā izvērtēšanas laikā tiks aktualizēts atbilstoši precizētajām izmaksu
pozīcijām, līdz ar ko tas var mainīties.

0 Shares

AICINĀM DARBĀ KATLU MĀJAS OPERATORU / INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶI

0 Shares

SIA „Kārsavas namsaimnieks” aicina pieteikties uz
Apkures iekārtas operatora / Inženierkomunikāciju tehniķa (profesijas kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru 8182 13 / 3112 07) amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • Vismaz vidējā profesionālā izglītība mehānikas, tehnikas, elektronikas vai inženierijas jomā;
 • Siltummehānikas un santehnikas zināšanas, prasme pielietot tās praksē;
 • Pieredze dažādu inženierkomunikāciju labošanā un apkopē;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Spēja strādāt komandā un patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (Ms Office) un viedtālruņu aplikācijām;
 • Siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu sistēmu, namu pārvaldīšanas jomu pamatuzdevumu izpratne;
 • Traktortehnikas vadītāja apliecība (vismaz TR2 kategorija).

Pienākumi:

Apkures sezonā (no oktobra līdz maijam) veikt apkures iekārtu operatora pienākumus Kārsavas katlu mājā Telegrāfa ielā 37:

 • Veikt katliekārtas tehniskās apkopes un uzraudzību atbilstoši katliekārtu ražotāja lietošanas instrukcijām;
 • Attālināti (ar aplikācijas starpniecību) sekot līdzi katlumājas darba parametriem un vajadzības gadījumā tos koriģēt;
 • Reaģēt uz sistēmas brīdinājumiem. Vajadzības gadījumā ierasties katlumājā un novērst nepilnības;
 • Veikt statistikas datu ikmēneša apkopojumu no katlumājas programmas un iesniegt to vadībai. Pildīt šķeldas uzskaites, pelnu izlādes žurnālu;
 • Sekot katlumājas ugunsdrošības noteikumu ievērošanai objektā;
 • Patstāvīgi risināt dažādus citus tehniskus un saimnieciskus jautājumus katlu mājā.

Vasaras sezonā (no maija līdz oktobrim) veikt inženiertīklu tehniķa pienākumus:

 • Veikt ūdensvadu, kanalizācijas sistēmu, siltumtīklu apkopi, remontu un izbūvi;
 • Veikt ūdensskaitītāju uzstādīšanu/demontāžu, stāvvadu remontu un nomaiņu SIA “Kārsavas namsaimnieks” pārvaldītajās mājās.

Atalgojums: 800 euro mēnesī (bruto).

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopijas, sūtīt līdz 27.01.2021. uz e-pasta adresi info@karsavasnamsaimnieks.lv vai pa pastu uz adresi Teātra iela 3, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, vai ievietot SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” pastkastītē, Teātra ielā 3, Kārsavā.


Pretendentu atlase notiks divās kārtās:

 • Pirmā kārta – pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem;
 • Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un prasmes atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.
 • Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par atlases rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Kontaktinformācija:

Valdes loceklis Juris Vorkalis – tālrunis 26546763.

0 Shares

SILTUMAPGĀDE

0 Shares

Kā veidojas maksa par siltumu?

Maksājums par siltumenerģiju tiek aprēķināts visai ēkai un
veidojas kopējo ēkai piegādāto siltumenerģijas daudzumu reizinot ar tarifu,
kāds ir noteikts konkrētajam siltuma ražotājam. Nama pārvaldnieks sadala kopējo
patērētās siltumenerģijas apjomu uz visiem dzīvokļiem.

Kas ietilpst siltumenerģijas
tarifā?

Tarifu, kuram atbilstoši aprēķina ēkas kopējo maksu par
siltumenerģiju, izvērtē un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija (SPRK). Siltuma tarifa aprēķināšanā, tiek izmantota SPRK metodika, kas
nosaka, kādas izmaksas tarifu veido. Siltumenerģijas tarifā tiek ietvertas
ražošanas un piegādes izmaksas.  

Kā notiek siltumenerģijas
tarifu izvērtēšana?

Tarifu izvērtēšana ir atklāts process, tajā regulators aicina
iesaistīties arī iedzīvotājus. Tiek rīkotas uzklausīšanas sanāksmes, kurās var
uzdot jautājumus par visām izmaksām, kas iekļautas uzņēmuma sagatavotajā tarifu
projektā.

Kā ir tarifu atšķirība, ja
siltumenerģijas ražošanā izmanto dabasgāzi?

Ja par kurināmo izmanto dabasgāzi, tarifi tiek apstiprināti
tabulas veidā, nosakot siltumapgādes tarifus atbilstoši dažādām dabasgāzes
cenām. Gāzes tarifi ir noteikti tabulas veidā un tiek piemēroti atkarībā no
naftas produktu cenu svārstībām biržā. Uzņēmums „Latvijas Gāze” katra mēneša
sākumā siltuma ražotājam paziņo aktuālo gāzes iepirkuma cenu, un atbilstoši tai
apstiprināto tarifu tabulā tiek nolasīti gāzes tarifi siltumenerģijas
ražotājam. Līdzīgi reizi mēnesī atbilstoši gāzes tarifiem var mainīties arī
siltumapgādes tarifi.

0 Shares