Publiskā informācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
Juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717
Pamatkapitāls: EUR 1 906 862, 100% Kārsavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība
Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Ludzas novada pašvaldības Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja Marita Stepanova.
Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem. Vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt pašvaldības administratīvajā teritorijā pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi un kanalizāciju; siltumapgādi; atkritumu apsaimniekošanu; notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, kā arī gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu kopšanu un uzturēšanu; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu).

0 Shares