Skaitītāju maiņa/uzstādīšana

Ievērot šādus nosacījumus:

1. Komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) vietai jābūt ūdensvada ievada tiešā tuvumā, pieejamai rādījumu nolasīšanai. Vietā, kur uzstādīts skaitītājs, gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par +5˚C.

2. Skaitītājs jāuzstāda uz pilnīgi horizontāla cauruļvada posma. Skaitītāja ciparnīcai jābūt vērstai uz augšu attiecībā pret horizontālo asi.

3. Skaitītājam no abām pusēm jābūt taisniem cauruļvadu posmiem (5 diametri pirms un 3 diametri pēc).

4. Ūdensvada pievada montāžai līdz skaitītājam aizliegts izmantot lokanos cauruļvadus.

5. Filtrus smalkās frakcijas atdalīšanai, kā arī citas ūdens attīrīšanas vai spiediena paaugstināšanas ierīces atļauts uzstādīt pēc skaitītāja.

6. Laistīšanai patērētā ūdens daudzuma uzskaitei uzstādīt otru skaitītāju ar nominālās/minimālās plūsmas attiecību ne mazāku par R100-H horizontāli (norādīts uz skaitītāja vai skaitītāja pasē) ar nominālo diametru DN15. Skaitītājs jāuzstāda aiz kopējā komercuzskaites mēraparāta mezgla uz ūdensvada atzara, kas paredzēts laistīšanas vajadzībām.

Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves izsaukt SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” pārstāvi skaitītāja un mehāniskā filtra noplombēšanai.(laistīšanas skaitītājs arī jāplombē)

Saskaņā ar  Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, pakalpojumu lietotāja pienākums ir “nodrošināt netraucētu pieeju komercuzskaites mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski nepieciešamās darbības ar komercuzskaites mēraparātu, kā arī aizsargāt komercuzskaites mēraparāta mezglu un komercuzskaites mēraparātu no bojājumiem”.

0 Shares