Kanalizācijas tīkli

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.5.3.1.0/17/I/022 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2.kārta”

Kanalizācijas tīklu izbūve Kārsavas pilsētā

Centrālā finanšu un līguma aģentūra ir izvērtējusi Kanalizācijas tīklu būvdarbu iepirkuma dokumentāciju un SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” saņēmis pozitīvu atzinumu šim iepirkumam. Tas nozīmē, ka kapitālsabiedrība varēs slēgt būvdarbu līgumu ar iepirkuma uzvarētāju.

Līguma ietvaros kanalizācijas tīklu izbūve tiks veikta Lauku ielā, Sporta ielas posmā no  Smilšu ielas līdz Telegrāfa ielai, Avotu ielā un Malnavas ielā.

Marta beigās SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”  iesniedzis Kārsavas novada domē iesniegumu ar lūgumu piešķirt galvojumu Valsts kases aizdevuma piešķiršanai projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”, Nr. 5.3.1.0/17/I/022 realizācijai.

Notiks kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā

2018. gada 12. martā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ar SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” noslēdza līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.3.1.0/17/I/022 attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2.kārta”. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 48 mēneši.

2018. gada beigās bija izsludināts iepirkums būvdarbiem, kur bija paredzēts paplašināt centralizēto notekūdeņu savākšanas tīklu Kārsavas pilsētā, un projektu bija plānots īstenot četrās kārtās. Nepietiekama finansējuma dēļ, līgumu nenoslēdza un iepirkums tika pārtraukts.

Samazinot apjomus, SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2019. gada 31. oktobrī atkārtoti izsludināja iepirkumu “ Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā”.

Konkursā savus piedāvājumus bija iesnieguši 7 pretendenti. Iepirkuma komisija atbilstoši “Iepirkumu vadlīniju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” un iepirkuma Nolikuma noteiktām prasībām veica pretendentu kvalifikācijas atbilstības, tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudes.

Šobrīd Centrālā finanšu un līguma aģentūrā ir iesniegta iepirkuma dokumentācija izvērtēšanai.

0 Shares