Kārsavā izbūvēta jauna siltumtrase

0 Shares
Izmantojot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”realizēja projektu “Efektīvas pārvades sistēmas izbūve Kārsavā”  Nr.4.3.1.0/17/A/066.

Projekta ietvaros tika izbūvēta mūsdienīga siltumtrase, kas perspektīvā savienos Jauno katlu māju Telegrāfa ielā 37 ar Skolas un Kļavu ielas apkures lokiem. Savienojošā siltumtrase šķērso vairākus pašvaldības īpašumus un izbūvētais posma garums ir 1319,45 metri.

Būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus objektā veica SIA “HEKTORS” no Jēkabpils. Būvuzraudzību objektā veica būvuzraugi no SIA „BaltLine Globe”.

Projekta kopējās izmaksas ir 450620,00 EUR. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 40% no attiecināmajām izmaksām un SIA “Kārsavas namsaimnieks” aizņēmums Valsts kasē ar Kārsavas novada pašvaldības galvojumu 241025,00 EUR  apmērā.


Juris Vorkalis
SIA “Kārsavas namsaimnieks”
valdes loceklis

0 Shares

Aktuālā informācija par siltumtrases izbūvi Kārsavas pilsētā

0 Shares

2018. gada novembrī sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”  Iepirkumu komisijā tika nolemts, ka līguma “Jauna savienojošā siltumtrašu posma izbūve Kārsavā” slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA “Hektors” par līgumcenu  – EUR 317 000,00 (trīs simti septiņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Šobrīd tiek gatavots un saskaņots līgums par siltumtrases būvniecības darbiem, kurā paredzēts izbūvēt jaunu savienojošo siltumtrašu posmu ar kopējo garumu 1260 m un DN Ø114/225.

0 Shares