Atgādinājums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un apsaimniekošanu

0 Shares

Atgādinām, ka mājokļu īpašniekiem, kuri to vēl nav izdarījuši, jāveic mājokļa decentralizētās kanalizācijas sistēmu (krājtvertņu vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) pirmreizējā reģistrācija.

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 31.12.2021. jāreģistrē pašvaldības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un jānodrošina apsaimniekošana atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Pamatojoties uz 27.09.2018. pieņemtajiem Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Kārsavas novadā” (turpmāk – Noteikumi), decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk- Sistēma) īpašniekiem ir jāveic Sistēmas reģistrācija. To var izdarīt klātienē SIA “Kārsavas namsaimnieks” telpās Teātra ielā 3, Kārsavā, vai arī sūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu info@karsavasnamsaimnieks.lv, vai arī pa pastu uz Teātra ielu 3, Kārsavā. Sistēmas reģistrācijas iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā: http://karsavasnamsaimnieks.lv/veidlapas/.

Pamatojoties uz Noteikumu 58.punktā noteikto, Sistēmas īpašnieka pienākums ir nodrošināt notekūdeņu regulāru nodošanu asenizatoru reģistrā reģistrētiem asenizatoriem.

Atbilstoši saistošajiem Noteikumiem SIA “Kārsavas namsaimnieks” jānodrošina:

  • asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu;
  • notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no Sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai ;centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas kontroli
  • Sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;
  • Sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli;
  • informācijas sniegšanu Sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.

Sistēmas īpašniekiem

Noteikumi attiecas uz esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē (jauda mazāka par 5 m3/dn);
  • septiķus;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Sistēmas īpašnieka ir atbildīgs par:

  • sistēmas ekspluatāciju atbilstoši būvniecības, vides aizsardzības un Noteikumu prasībām un par saviem līdzekļiem veic attiecīgās sistēmas apkopi un remontu;
  • sistēmas īpašnieks vai valdītājs par saviem līdzekļiem nodrošina decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu regulāru nodošanu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam. Notekūdeņu nodošanas regularitāte atkarīga no ūdens patēriņa un iekārtas tilpuma, un tiek nodrošināta pēc Pakalpojuma lietotāja pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā;

vietās, kur saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūvēšana ir aizliegta.

Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no sistēmām
Notekūdeņu minimālo izvešanas biežumu (reizes/gadā) no notekūdeņu krājtvertnēm nosaka atbilstoši formulai:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.
Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:
Ig = MxI, kur –
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā. Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.
Zinot Ig un I, jānosaka Ib – vienas izvešanas reize mēnešos.
Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.
Asenizatoriem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 380 nosaka, ka notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā var savākt un izvest asenizators, kas šā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies vietējās pašvaldības domē, atbilst pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam prasību minimumam un ir noslēdzis ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

0 Shares

Tiesu izpildītājs izola vienistabu dzīvokli Vienības ielā 32v

0 Shares

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē Imantam Jonikānam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas: Vienības iela 32V-11, Kārsava, Kārsavas nov., kadastra Nr.6809 900 0462. Piedzinēji: Iveta Zeiļuka un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 27,92 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 1100 EUR un izsoles sākumcena – 825 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 16.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (110 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 27.jūlijs plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums – 2020.gada 26.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Vairāk informācijas meklēt šeit: https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/70d7654c-499b-4c64-8925-7a147cf9ce50

0 Shares