ATKLĀTA JAUNĀ KATLU MĀJA

0 Shares

Šī gada 26. februārī objekts “Jaunas katlu mājas būvniecība Kārsavas pilsētā” tika nodots ekspluatācijā, taču objekta atklāšana notika 12. martā, klātesot pārstāvjiem no visām iesaistītajām pusēm – būvnieks SIA “AGB SERVISS”, būvuzraugs SIA “CC3”, autoruzraugs SIA “Arhiteh”, kā arī pasūtītājs SIA “Kārsavas namsaimnieks” un tā kapitāla daļu turētāja Kārsavas novada pašvaldība.

Projekta rezultātā tika uzbūvēta jauna, efektīva, moderna katlu māja, kas tika pieslēgta 2019. gadā uzbūvētajai siltumtrasei, kas apvieno veco Skolas un Kļavu ielas katlu māju apkures lokus. Katlu mājā uzstādīti divi AGB šķeldas apkures katli ar jaudu 1 MW un 1,5 MW ar pilnībā automatizētu vadības sistēmu, kura ir vadāma attālināti. Šķeldas padeve no kurināmā noliktavas ar kustīgo grīdu palīdzību nonāk uz transportieriem, kuri to nogādā biomasas bunkurā pirms kurtuves, tālāk hidrauliskais virzulis to nogādā kurtuvē, kur dažādu tehnoloģisko procesu ietekmē notiek efektīva šķeldas sadedzināšana, iegūstot maksimāli iespējamo enerģiju un atmosfērā izlaižot krietni ekoloģiskākas dūmgāzes, salīdzinot ar iepriekšējo katlu māju radīto gaisa piesārņojumu. Pelnu izlādes un siltumnesēja sistēmu papildināšanas procesi tāpat ir pilnīgi automatizēti.

Šobrīd katlu māja patstāvīgi darbojas nepilnu mēnesi, kas ļāvis izdarīt pirmos secinājumus – pateicoties aukstajai ziemai spējām pārliecināties, ka katlu mājas jauda ir pilnīgi pietiekoša, lai apkurinātu visu pilsētu pat visaukstākajās ziemās. Jaunā katlu māja daudz efektīvāk izmanto šķeldas sadegšanas enerģiju, samazinot tās patēriņu, taču elektroenerģijas patēriņš ir pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējām katlu mājām. Jaunajā katlumājā ir viens atbildīgais speciālists, kurš veic plānotās apkopes un reaģē uz gadījumiem, ja sistēmā rodas novirzes no uzstādītajiem parametriem. Iepriekšējās katlu mājās tika nodarbināti 8 līdz 12 kurinātāji.

Projekts “Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā” Nr.4.3.1.0/17/A/065, tika realizēts izmantojot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 561 020 euro bez PVN, no kuriem 419 000 Eur ir Kohēzijas fonda finansējums. Lai projektu varētu realizēt veiksmīgi, Kārsavas novada pašvaldība nepieciešamajam līdzfinansējumam ir sniegusi galvojumu Kapiltālsabiedrībai aizņēmuma saņemšanai. SIA “Kārsavas namsaimnieks” noslēdzis Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi uz 20 gadiem.

Latgales reģionālās televīzijas sižets:


SIA “Kārsavas namsaimnieks”

valdes loceklis Juris Vorkalis

0 Shares

Paziņojums par tarifa projektu

0 Shares

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 56803002941, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, 2021. gada 1. martāSabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumapgādes pakalpojumutarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā arSiltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu
veids
Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/
samazinājums
 * (%).
Siltumenerģijas
gala tarifs

48,01 47,44 – 1
Tai
skaitā Siltumenerģijas ražošanas tarifs

Netika izdalīts 28,82
Tai
skaitā Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs
Netika izdalīts 11,99  
Tai
skaitā Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs
Netika izdalīts 6,63  

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2021. gada 1. septembriSpēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar Kārsavas
pilsētas siltumapgādes sistēmas pārbūvi, kur 2019. gadā tika apvienoti
divi  pilsētas vecie apkures loki vienā un
pieslēgti jaunai, 2020. gadā uzbūvētai katlumājai, tādējādi ievērojami mainoties
vairākām tarifu veidojošām izmaksu pozīcijām (samazināsies kurināmā patēriņš,
samazināsies izdevumu kurinātāju algām, palielināsies elektroenerģijas patēriņš
un aizdevuma maksājumi par izbūvētajiem pamatlīdzekļiem). Esošais siltumapgādes
tarifs tika apstiprināts 2016. gada novembrī (48,01 Eur/MWh).

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju,
kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par
 siltumapgādes pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Kārsavas namsaimnieks” biroja telpās Teātra ielā 3, Kārsavā,
darba dienās no plkst. 13.00 līdz 16.00,
iepriekš sazinoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
valdes locekli Juri Vorkali, 26546763,
juris.vorkalis@karsavasnamsaimnieks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai
elektroniski var iesniegt
Teātra ielā 3, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, vai
info@karsavasnamsaimnieks.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā
pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma
publicēšanas
oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Informējam, ka tarifa
projekts tā izvērtēšanas laikā tiks aktualizēts atbilstoši precizētajām izmaksu
pozīcijām, līdz ar ko tas var mainīties.

0 Shares