Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 56803002941, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, 2021. gada 1. martāSabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumapgādes pakalpojumutarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā arSiltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Siltumenerģijas gala tarifs

48,01 47,44 – 1
Tai skaitā Siltumenerģijas ražošanas tarifs

Netika izdalīts 28,82
Tai skaitā Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs Netika izdalīts 11,99  
Tai skaitā Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs Netika izdalīts 6,63  

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2021. gada 1. septembriSpēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar Kārsavas pilsētas siltumapgādes sistēmas pārbūvi, kur 2019. gadā tika apvienoti divi  pilsētas vecie apkures loki vienā un pieslēgti jaunai, 2020. gadā uzbūvētai katlumājai, tādējādi ievērojami mainoties vairākām tarifu veidojošām izmaksu pozīcijām (samazināsies kurināmā patēriņš, samazināsies izdevumu kurinātāju algām, palielināsies elektroenerģijas patēriņš un aizdevuma maksājumi par izbūvētajiem pamatlīdzekļiem). Esošais siltumapgādes tarifs tika apstiprināts 2016. gada novembrī (48,01 Eur/MWh).

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumapgādes pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Kārsavas namsaimnieks” biroja telpās Teātra ielā 3, Kārsavā, darba dienās no plkst. 13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja valdes locekli Juri Vorkali, 26546763, juris.vorkalis@karsavasnamsaimnieks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Teātra ielā 3, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, vai info@karsavasnamsaimnieks.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.Informējam, ka tarifa projekts tā izvērtēšanas laikā tiks aktualizēts atbilstoši precizētajām izmaksu pozīcijām, līdz ar ko tas var mainīties.

0 Shares

Leave a Reply