Atgādinām iedzīvotājiem izmantot iespēju pieslēgties pilsētas centralizētajai kanalizācijai un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu

0 Shares

2021. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” realizēja projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”  Nr.5.3.1.0/17/I/022. 

Projekta rezultāti pilnībā vēl nav sasniegti, tāpēc SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” aicina Lauku ielas, Malnavas ielas, Sporta ielas no Smilšu ielas līdz Telegrāfa ielai un Avotu ielas iedzīvotājus, izmantot piedāvāto iespēju un pieslēgties centralizētajam kanalizācijas pakalpojumam, kā arī izmantot Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Kā pieslēgties ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem pilsētas projekta teritorijā un saņemt Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu?

  • Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (turpmāk —Īpašnieks) brīvā formā iesniedz pieteikumu SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” (turpmāk-Namsaimnieks)  Teātra ielā 3,Kārsavā vai nosūtot uz Namsaimnieka e-pastu: info@karsavasnamsaimnieks.lv.
  • Pēc iesnieguma saņemšanas, Namsaimnieka darbinieki sazinās ar Īpašnieku, vienojoties par laiku, kad darbinieki apsekos īpašumu un veiks nepieciešamos uzmērījums.
  • Pēc uzmērījumu veikšanas, Namsaimnieks bezmaksas:
    • izstrādās Tehniskos noteikumus;
    • sastādīs Pieslēgumu izmaksu tāmi.

Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas kārtību nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai paskaidros SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” pārstāve  –   namu pārzine/lietvede Lāsma Troška, 28080554

Ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas kārtību var iepazīties: https://likumi.lv/ta/id/326749-par-pasvaldibas-lidzfinansejuma-apmeru-nekustamo-ipasumu-pieslegsanai-centralizetajai-udensapgades-un-kanalizacijas-sistemai

30.01.2023

0 Shares