Aktuālā informācija projektā “Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvniecība”

2018.gada 2.martā ir noslēgts līgums starp SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienība fonda projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/065 “Jaunas katlumājas celtniecība Kārsavā” īstenošanu. Projekta rezultātā tiks veikta jaunas un mūsdienīgas katlu mājas izbūve Telegrāfa ielā 37, Kārsavā. ES līdzfinansējums ir plānots – 40 % jeb 419 000,00 EUR apmērā, bet aizņemtie kredītlīdzekļi ir 60,00 % jeb 681 000, 00 EUR apmērā.
2018. gada 24. maijā Kārsavas novada pašvaldības domes sēdē “Par līdzekļu piešķiršanu “Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvniecība”” nolemj slēgt līgumu par projekta izmaiņu veikšanu un autoruzraudzību. Pēc projekta izmaiņu veikšanas tiks sludināts iepirkums Būvniecības un Būvuzraudzības darbiem.
Jāatzīmē, ka Kārsavas pilsētai ir izvēlēts viens no labākajiem iespējamajiem risinājumiem, kur plānotais projekts nākotnē paredzēs visu pilsētas siltumu nodrošināt tikai ar vienu katlu māju.

0 Shares

Beigusies publiskā apspriešana par jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību

23. martā Kārsavas kultūras namā notika publiskā apspriešana par jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Apspriešanās mērķis – saskaņot sabiedrības un ieceru ierosinātāju intereses un iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Lai varētu pieņemt lēmumu par ieceres sekmīgu realizēšanu iedzīvotāji tika aicināti izteikt viedokli arī rakstiski, aizpildot aptaujas lapu, par jaunas katlu mājas būvprojekta izstrādi.

Pavisam tika saņemti 19 viedokļi, no tiem: 18 pozitīvi viedokļi un 1 negatīvs.

Iedzīvotāji pozitīvi novērtē, ka tiks novērsta apkārtējās vides piesārņošana. Negatīvi paustais viedoklis ir par jaunās katlu mājas būvniecībai nepiemērotu vietu.

Sapulcē sabiedrība tika informēta par jaunās katlu mājas izvietojumu un plānotiem rakšanas darbiem siltumtrasei, kanalizācijas un ūdens sistēmai. Klātesošiem tika paskaidrots, ka perspektīvā plānots jaunai katlu mājai pieslēgt visu pilsētu. Apspriešanas dalībniekiem tika rādīta katlu mājas shēma, kur norādīts apkures katlu izvietojums, šķeldas piegāde katliem, garāža un tehniskā telpa. Tika uzklausīti iedzīvotāju priekšlikumi. Diskusijās apspriedes dalībnieks ierosināja mainīt  siltumtrases izbūves virzienu.

Šobrīd tiek veikti būvprojekta gala saskaņojumi, kā arī būvprojekta pārbaude, jeb ekspertīze. Kad jaunās katlu mājas būvprojekts būs pilnībā sagatavots, plānots minēto projektu iesniegt 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa programmā “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”,  kur ir iespēja saņemt Eiropas savienības līdzfinansējumu.

Šoruden ir plānots uzsākt jaunas katlu mājas būvniecību, bet jau šobrīd skaidrs, ka būvdarbus pabeigt 2017. gadā cerību ir maz, līdz ar to vēl viena apkures sezona būs jādzīvo ar esošo katlu māju.

Paldies iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījās lēmumu pieņemšanas procesā.

0 Shares