Paziņojums par noteikto tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, vienotais reģistrācijas numurs 56803002941, juridiskā adrese: Vienības ielā 53, Kārsava, Ludzas novads, 2023. gada 7. septembrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas aprēķināts saskaņā ar  2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 apstiprināto “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Minētais siltumenerģijas tarifs ir aprēķināts, pamatojoties uz augstāk minētās metodikas 43.8 punktu, kas paredz, ka “Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar šo metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas cena, pārdotās elektroenerģijas cena vai komersantam ir izveidojušies neparedzētie ieņēmumi vai izmaksas.”

Sabiedriskā pakalpojuma veids  Spēkā esošais tarifs (bez PVN)  Noteiktais tarifs (bez PVN)  Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). 
Siltumenerģijas gala tarifs 64,54 62,84 -3 %
tajā skaitā Siltumenerģijas ražošanas tarifs 43,56 42,07 -3 %
tajā skaitā Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 18,59 18,38 -1 %
tajā skaitā Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,39 2,39 0 %

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 12.10.2023. (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 134 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” noteikto tarifu, kas 01.03.2023. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr. 2023/43.DA11).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  kurināmā cenu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes  tarifu lietotājs var sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” administrācijas telpās Teātra ielā 3, Kārsavā, Ludzas novadā, LV-5717, no plkst. 13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar valdes locekli Juri Vorkali, mob. tel. 26546763, e-pasts: juris.vorkalis@karsavasnamsaimnieks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt   Teātra ielā 3, Kārsavā, Ludzas novadā, LV-5717, vai info@karsavasnamsaimnieks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2023. gada 19. jūnijā ir iesniegts un patreiz tiek izskatīts jauns siltumenerģijas apgādes tarifa projekts, kas izstrādāts pamatojoties uz likuma ,,Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmo daļu.

0 Shares